WeIlluminate_Tag

Søg

Salgs- og leveringsbetingelser

Vilkårene gælder for afgivelse af tilbud, leverancer og ydelser leveret af Lik A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt:

 

1. Tilbud

Medmindre andet er angivet, er tilbuddet gyldigt i 30 kalenderdage fra tilbuddets dato, forudsat at der ikke er foretaget ændringer i forhold til kostpris, valutakurser, afgifter mv.

2. Leveringsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, skal leveringen finde sted uden forsinkelse. Hvis levering er aftalt til at finde sted i en bestemt uge, anses levering ved udgangen af denne uge for rettidig levering.

Lik A/S er berettiget til at udskyde leveringstidspunktet i følgende tilfælde:
a. Ændringer i produktet og/eller ordren, som kunden ønsker.
b. Forsinkede leverancer eller ydelser, som kunden har aftalt at udføre, eller som kunden har bestilt en tredjepart til at udføre.
c. Leverancen må standses eller forsinkes på grund af force majeure, som Lik A/S ikke med rimelighed kunne have forudset, undgået eller overvundet. Eller hvis det førnævnte skyldes en handling fra en eller flere underleverandører, som Lik A/S har ansat til opfyldelse af aftalen.

I tilfælde af forsinkelse i henhold til punkt a og b, forbeholder Lik A/S sig ret til at justere den aftalte pris i overensstemmelse med de øgede omkostninger – eller alternativt ophæve aftalen uden at blive ansvarlig over for kunden.
Kunden er forpligtet til at undersøge varerne straks efter modtagelsen.

Kunden har alene ret til erstatning som følge af forsinket levering, såfremt kunden kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes Lik A/S’ skyld.

3. Returnering af varer

Kun lagervarer, som er i intakt emballage og ubeskadiget, accepteres til returnering.

Returadresse: LIK A/S Maserativej 5, DK-7100 Vejle.

Lik A/S forbeholder sig ret til at nægte at acceptere returnerede varer, hvis emballagen anses for uegnet til videresalg.
Varer kan kun returneres efter forudgående aftale og mod et gebyr på mindst 15%.
Returordrer til en værdi under 500 kr. ekskl. moms krediteres ikke.
Ikke lagerførte, special- eller specialfremstillede varer kan under normale omstændigheder ikke returneres. Hvis de dog returneres efter aftale, vil der blive pålagt et gebyr på mindst 50 %.
Ved returnering af ikke-lagervarer, special- eller specialfremstillede varer tillægges et returgebyr på 300 DKK til det normale returgebyr.

Varer, der leveres i opmålte størrelser/længder, herunder “skræddersyede” profiler og skinner, kan ikke returneres.

Alle fragtomkostninger mv. i forbindelse med returnering af varer påhviler afsenderen.

Varer kan kun returneres efter forudgående skriftlig/telefonisk aftale med Lik A/S. En kopi af fakturaen skal vedlægges de returnerede varer. Returnerede varer uden forudgående accept vil blive afvist.

4. Priser

Priserne er angivet i danske kroner, medmindre andet er angivet. Priserne er angivet ekskl. moms og andre afgifter samt eventuelle emballage- og leveringsomkostninger. Ved leverancer, der ikke er omfattet af bindende tilbud, gælder den aktuelle pris på leveringsdagen.

Priserne er med forbehold for eksterne prisændringer. Lik A/S er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i prislisterne.
Ved ordrer til en værdi under 2.500 kr. ekskl. moms og andre afgifter tillægges et servicegebyr på 250 kr. ekskl. moms.

5. Betalingsbetingelser

Lik A/S fastsætter Kundens betalingsbetingelser, herunder eventuel kontantrabat, ud fra en individuel vurdering af den disponible kredit.

I tilfælde af for sen betaling tillægges en rente på 2 % for hver måned fra betalingsdatoen. Der vil blive tillagt et rykkergebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Lik A/S forbeholder sig ejendomsretten, indtil varen, herunder de afholdte udgifter til levering, forsendelse m.v., er betalt af kunden, eller en aftale om sikkerhedsstillelse er blevet indgået. Indtil en sådan betaling er sket, er kunden ikke berettiget til at videresælge varerne eller på anden måde disponere over varerne på en måde, der strider mod Lik A/S’ ejendomsforbehold.

6. REKLAMATIONER

Alle reklamationer skal meddeles senest 8 kalenderdage efter modtagelsen. Hvis der kan påvises en fabrikationsfejl, vil varen blive erstattet eller repareret af Lik A/S.

Lik A/S er ikke ansvarlig for almindelige monteringsfejl. Lik A/S er på intet tidspunkt ansvarlig for driftsforstyrrelser, tidstab, tabt fortjeneste eller lignende tilfældige tab, herunder dagbøder pålagt kunden.

7. Garanti

Produkter, der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl, skal repareres eller erstattes uden beregning i det omfang, som underleverandørens garanti garanterer. De defekte produkter skal returneres Franco inkl. en kopi af fakturaen og en udfyldt reklamationsformular.
EKG’er har en 1-årig garanti. Defekte EKG’er udskiftes gratis, men eventuelle følgeomkostninger i forbindelse med udskiftning osv. dækkes dog ikke, jf. FABA’s retningslinjer. (FABA er repræsentant for alle større producenter og importører af lygteenheder i Danmark).

Der ydes 5 års garanti på LED-chip og driver i skinnespots og downlights, fra produktionsdatoen, på LED-chip og driver. Defekte komponenter vil på samme måde blive erstattet uden beregning.

Garantien er kun gældende ved:

  • At produktet bruges i overensstemmelse med specifikationer og installationsmanual.
  • Vedligeholdelse og reparation af produkterne udføres udelukkende i henhold til producentens anvisninger og kun af kvalificeret personale.
  • Tjenester som softwareopdateringer eller funktionsudvidelser udføres udelukkende af producenten eller en tredjepart udpeget af producenten.
  • Der foretages ingen ændringer og/eller reparationer på produktet uden skriftlig tilladelse fra virksomheden.

De tjenester, der udføres under garantien, forlænger ikke den oprindelige garanti.

7.1 ANSVAR

Lik A/S er ikke ansvarlig for skader og defekter forårsaget af:

  • Skader opstået under transport
  • Forkert installation, brug og vedligeholdelse af produktet på grund af manglende overholdelse af produktets installationsmanual og produktinstruktioner.
  • Brug af produktet under forhold, der ikke er i overensstemmelse med tekniske forskrifter, i forhold til det miljø, produktet er installeret i (f.eks. rumtemperatur, luftfugtighed, mulig interferens med elektriske komponenter eller udstyr)
  • Ekstraordinær slitage af dele og komponenter.

8. Tegninger, tilbud mv.
Alle immaterielle rettigheder vedrørende tegninger (herunder planer for opsætning af belysningsenheder m.v.), beskrivelser, specifikationer m.v. og tilbud udarbejdet/leveret af Lik A/S til brug for Kundens vurdering af tilbud eller udnyttelse af Lik A/S’ leverancer og ydelser, tilhører Lik A/S. Kundens effektive betaling vil alene blive tildelt en ikke-eksklusiv brugsret. Tegninger m.v. må ikke videregives eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Lik A/S.

Tegninger m.v. må navnlig ikke videregives til Lik A/S’ konkurrenter eller andre, der kan udnytte tegningerne m.v. i strid med Lik A/S’ legitime rettigheder og interesser. Indtil Kunden har erhvervet de fornødne brugsrettigheder, jf. ovenfor, er Kunden forpligtet til på forlangende at tilbagelevere alle modtagne tegninger og andet materiale, herunder eventuelle tilgængelige kopier. Kunden er endvidere forpligtet til skriftligt at bekræfte, at en sådan returnering er sket, og at Kunden ikke er i besiddelse af kopier af materialet eller har overdraget det til tredjemand. Kunden er opmærksom på, at indholdet af tegninger m.v. afspejler Lik A/S’ knowhow, og at forretningshemmeligheder og uautoriseret videregivelse eller brug heraf kan medføre betydelige økonomiske tab for Lik, som Kunden kan blive pålagt at erstatte Lik.

9. Miljøafgift
For hver salgsordre opkræves et miljøgebyr på DKK 59,00 eller EUR 8,00.

10. Gældende lov og jurisdiktion

Retssager og tvister skal afgøres fuldt ud og endeligt efter dansk ret og jurisdiktion i første instans i Danmark, hvor Lik A/S har sit værneting, for tiden Københavns Byret.